MENU

Een nieuwe weg

De Geesterweg, de doorgaande wegverbinding door Akersloot, is bijna 60 jaar geleden opgeleverd. De eerste plannen voor de nieuwe weg dateren uit 1934. De plannen worden regelmatig bijgesteld en pas in 1940 gaat de eerste schop in de grond. Door de oorlog en gebrek aan materialen is de weg pas in 1951 gereed en opengesteld voor het autoverkeer.

De bestaande wegen in Akersloot

In de jaren dertig van de vorige eeuw was het slecht gesteld met de wegen in Akersloot en omgeving. Het waren meest smalle en onverharde wegen die vooral in de herfst en winter onbegaanbaar waren. Voor de voetgangers was er een smal paardenpadje van klinkers in het midden van de weg. Er komt langzamerhand meer autoverkeer en het Akersloter wegennet is  hierop bij lange na niet berekend. Daarom komt er een provinciaal wegenplan voor verharde en doorgaande wegen tussen de dorpen en steden.  Het Hoogheemraadschap ontwikkeld de plannen voor de nieuwe weg tussen Uitgeest en Akersloot. Eerst zou de nieuwe weg worden aangelegd dwars door de dorpskernen van Uitgeest en Akersloot. Bij nader inzien wordt besloten de weg juist buiten de dorpskernen aan te leggen zodat de geplande nieuwe woonwijken ook goed worden ontsloten. In 1938 is het plan voor de Geesterweg gereed inclusief de begroting. De gemeente Akersloot zal jaarlijks  Fl 11.677,- bijdragen voor een periode van   30 jaar, het  grootste gedeelte van dit geld krijgt de gemeente vergoed uit het provinciale wegenfonds. Alle partijen gaan akkoord, en het  Hoogheemraadschap gaat over tot grondaankopen. Er staan  twee woningen in het nieuwe tracé van de  weg.  Een woning aan de Roemersdijk en een woning bij het Schouw. De woningen worden opgekocht en gesloopt.

Grondwerk Geesterweg

In februari 1940 wordt, ondanks de mobilisatie, gestart met het grondwerk voor de Geesterweg.  Met handkracht wordt een zandbed aangebracht als ondergrond voor de  wegfundering. Ook Akersloters zijn ingehuurd om deze klus te klaren. Aan de Koningsweg en op Klein Dorregeest worden enkele percelen afgegraven. Met de schop wordt het zand  in kipkarren gespit. De  kipkarren worden via smalspoor  naar de plaats van bestemming gereden en daar gelost. Ook worden sloten gegraven of omgelegd. Onder de weg worden duikers aangebracht, om de waterhuishouding van de polders niet te verstoren. Ook de kronkelige Strammersloot wordt rechtgetrokken en de afgesneden stukken Strammer gedempt. Door de Duitse bezetter worden de werkzaamheden na enkele oorlogmaanden stilgelegd.

Zandafgraving  t.b.v. de Geesterweg in Akersloot

Herstart van de werkzaamheden

Exact op 1 december 1949 worden de werkzaamheden weer opgestart. Eerst wordt  bij het pontveer het nog ontbrekende  zandbed  aangebracht. Op het zandbed wordt als fundering een puinlaag gestort en met een wals ingetrild. Ook worden de  betonbrug die de Schulpvaart kruist  aanbesteed, het werk  wordt gegund aan de firma A.C. Borst en Zns te Bakkum.

Halverwege 1950 is de fundering voor de weg vrijwel gereed. Het aanbrengen van de teerdeklaag voor het Akersloter weggedeelte wordt op 7 juli 1950 uitbesteed aan Aannemings- en wegenbouwbedrijf J. Ooms en Zonen te Avenhorn, voor een bedrag van Fl 32.634,--. In het Akersloter gedeelte moet  11750 m2 teerdeklaag worden aangebracht in 2 lagen,  elk met een dikte van 4,5 cm.  Als de teerdeklaag is aangebracht wordt de weg verder afgewerkt. In het najaar van 1951 rijden de eerste auto’s over de weg. Eindelijk heeft Akersloot een goede doorgaande verbinding om het groeiende autoverkeer te verwerken.

De Geesterweg in de jaren vijftig

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot