MENU

verslag opgraving Klein Dorregeest

Archeologie (de studie naar het verleden van de mens aan de hand van materiële resten) doet de mensheid regelmatig versteld staan. Zo ook in Akersloot.

Enkele leden van de regionale archeologische werkgroep Oer-IJ hebben in oktober 2004 op een bouwterrein aan Klein Dorregeest voor deze regio en Akersloot in het bijzonder, belangrijke vondsten gedaan. De potscherven, die zijn gevonden stam-men uit de Steentijd, preciezer omschreven: uit de Enkelgraf- en Klokbeker- cultuur. 
Dit betekent dat al 4500 tot 5000 jaar geleden mensen op de strandwal van Akersloot moeten hebben gewoond. 

Tot voor kort dateerderde de oudste vondst in Akersloot aan de Breedelaan uit de late Bronstijd. Dat was al oud. Maar de vondsten aan Klein Dorregeest maakt de bewoningsgeschiedenis van Akersloot in een klap met enkele duizenden jaren ouder. De diepe bouwput van ruim 2 m. onder het maaiveld maakte deze vondsten mogelijk. Een week lang is er in de bouwput met schop en troffel in de grondlagen geschaafd met als resultaat ongeveer een 30-tal vondsten, waaronder scherven van aardewerk, fragmenten van vuursteen en een maalsteen.

Het profiel is op tekening gezet en tenslotte zijn er grondmonsters genomen. Deze zijn door het Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder-zoek, het ROB, onderzocht op fossiele zaden en stuifmeel (pollenanalyse) aan de hand waarvan het landschap uit die bewoningstijd gereconstrueerd kan worden. Op de laatste middag van het onder-zoek werd bij het scheiden van de markt een pracht exemplaar van een vuurstenen pijlspits gevonden.  

Al met al een bijzonder interessant onderzoek en van de uitslag van het ROB-onderzoek zult u te zijner tijd op de hoogte worden gebracht.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot