MENU

Werkgroep archeologie

De werkgroep archeologie heeft kennis van de vele archeologische onderzoeken die in Akersloot hebben plaatsgevonden. Daarnaast geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

Werkgroep archief

De werkgroep archief heeft een breed scala van werkzaamheden. Zo beheert de werkgroep de vele archiefstukken, films, worden er foto’s in gescand en gepubliceerd op onze beeldbank. Daarnaast worden er archiefcollecties van (voormalige) verenigingen, bedrijven en stichtingen beheerd. De leden van de werkgroep zijn op de woensdagochtend gezamenlijk aan de slag in werkruimte ‘De Groene Valck’. Daarnaast wordt er aan archiefonderzoek gedaan bijvoorbeeld in het regionaal archief te Alkmaar en Haarlem.

Redactie Groene Valck

De redactiecommissie van de Historische Vereniging Oud-Akersloot is verantwoordelijk voor het uitbrengen van het jaarboek ‘De Groene Valck’, dat één keer per jaar door de historische vereniging wordt uitgegeven en voor de nieuwsbrief die twee keer per jaar onder de leden van de Historische Vereniging Oud-Akersloot wordt verspreid.

De commissie komt, onder voorzitterschap van Frans Zonneveld, vier keer per jaar bijeen en bepaalt welke verhalen in het jaarboek worden opgenomen. De commissie coördineert, bewaakt het tijdspad, interviewt personen, schrijft en levert de artikelen met de benodigde foto’s aan.

Nadat de tekstcorrector, Gerard Krom, waar nodig de tekstcorrecties heeft verzorgd draagt de eindredacteur, Roosmarie Lauritsen, zorg voor de opmaak van het jaarboek en dat het uitgewerkte jaarboek op tijd bij de drukker wordt aangeleverd.

Voor het opstellen van de nieuwsbrief gaat vanuit de redactiecommissie naar de overige werkgroepen van de Historische Vereniging Oud-Akersloot de vraagstelling uit input aan te leveren. De redactiecommissie bewaakt het tijdspad aanleveren kopij en draagt er zorg voor dat de nieuwsbrief wordt uitgewerkt en in het voorjaar en najaar onder de leden wordt verspreid. 

Werkgroep PR

De werkgroep PR promoot de activiteiten van de historische vereniging. Ze promoten via digitale media, onze website en de lokale bladen.

Werkgroep systeembeheer, ICT & website

Deze werkgroep beheert de informatie- en communicatietechnologie (ICT) infrastructuur van de vereniging. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases en websites, inclusief het up-to-date houden van de computers van de vereniging. Ook de software van de diverse databanken, waaronder de beeldbank van HVOA, worden onderhouden en up-to-date gehouden. Uitwisseling van informatie op het gebied van programatuur met andere historische verenigingen vindt plaats op regelmatige basis. Dit gebeurt onder andere door middel van deelname aan diverse bijeenkomsten georganiseerd door het Genootschap ZCBS, de ontwikkelaar van de beeldbank software.

De website wordt beheert door de zogenaamde "webmasters".

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest ® - The Netherlands. ©, Historische Vereniging Oud-Akersloot